Photos

  • Householder Symposium XVII, Zeuthen (Germany) (2008)

  • Some photos of Gene H. Golub (1932-2007)